Geuzendijk 29, Weert

Vraagprijs :
€ 19.800
Inhoud:
0 m³
Perceel:
20 327 m²
WoonOpp:
0 m²
Type:
Bos
Perceel bosgrond gelegen langs de A2 te Weert aan de Beversdijk. Perceelgrootte 2 ha 3 are 27 ca.


Artikel 10 Bos
 10.1 Bestemmingsomschrijving
 10.2 Bouwregels
 10.3 Nadere eisen
 10.4 Afwijken van de bouwregels
 10.5 Specifieke gebruiksregels
 10.6 Afwijken van de gebruiksregels
 10.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
 10.8 Wijzigingsbevoegdheid
10.1 Bestemmingsomschrijving
10.1.1 Algemeen
De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 instandhouding, herstel en ontwikkeling van de aanwezige natuurlijke,
landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden;
 instandhouding van de vegetatie, waarin bomen aspect bepalend zijn;
 het voortbrengen van hout;
 instandhouding en ontwikkeling van aquatische levensgemeenschappen met
bijbehorende oevers;
 de instandhouding en/of herstel van het op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan aanwezige Rijks- of gemeentelijk monument mede gelet op de
cultuurhistorische, stedenbouwkundige en/of landschappelijke waarde, ter plaatse van
de aanduiding 'karakteristiek';
 een schuur en/of een dierenverblijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
bouwaanduiding – schuur';
 een bijgebouw ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';
 een parkeerterrein ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein';
 het bestaande recreatieverblijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
recreatie - recreatieverblijf';
 een recreatiewoning ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning';
 een berging annex schuilgelegenheid ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
bouwaanduiding - berging-schuilgelegenheid';
 boerengolf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - boerengolf';
 het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke waarden ter plaatse van de
aanduiding 'landschapswaarden';
 het behoud en/of herstel van aanwezige landschappelijke waarden ter plaatse van de
aanduiding 'waardevolle boom';
 een ecoduct ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde – ecoduct';
 het behoud van de aanwezige vestingwallen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
vorm van waarde - schans';
met daaraan ondergeschikt:
o voorzieningen van openbaar nut;
o waterhuishoudkundige voorzieningen;
o bostuin ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - bostuin';
o bestaande verkeersvoorzieningen;
o recreatief medegebruik.
10.1.2 Dubbelbestemmingen en aanduidingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en
aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de
voorrangsregels uit artikel 45.2.

    Pand mailen naar een vriend    U moet akkoord gaan met het privacy beleid van deze website

    Contacteer ons


    U moet akkoord gaan met het privacy beleid van deze website